SZKOLNE KOŁO PCK

     Jednym ze statutowych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża jest działalność w środowisku dziecięco – młodzieżowym. Dlatego też Szkolne Koło PCK daje możliwość pierwszego kontaktu dzieci i młodzieży ze Stowarzyszeniem PCK.

      Szkolne Koło PCK realizuje różnego rodzaju zadania. Uczniowie należący do Koła PCK uwrażliwiani są przede wszystkim na poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę, cierpienie. Poznają również wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, pierwszej pomocy, oświaty zdrowotnej. Członkowie Koła PCK oraz wolontariusze biorą także udział w kwestach ulicznych organizowanych przez Zarząd PCK. W ten sposób pomagają swoim kolegom i koleżankom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Przygotowują również gazetki, biorą udział w konkursach, uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami, działaczami PCK oraz Honorowymi Dawcami Krwi. Szkolne Koło PCK współpracuje między innymi z Zespołem do Spraw Promocji Zdrowia, podejmując wspólne działania. Każdego roku bierzemy udział w konkursie organizowanym przez Zarząd PCK – „Najlepsze Szkolne Koło PCK”. W roku szkolnym 2003/2004 zajęliśmy II miejsce. Utrzymujemy również stały kontakt z Zarządem Rejonowy PCK, realizując zadania skierowane do Szkolnych Kół PCK.

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK

mgr Katarzyna Domaradzka 

 SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI   

Zadania Szkolnej Kasy Oszczędności:

  • wyrabianie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania,

  • wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek,

  • popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem PKO,

  • prowadzenie działalności społecznej przynoszącej korzyści nie tylko materialne,

  • organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez PKO,

  • współpraca z Samorządem Szkolnym oraz pomoc i wspieranie różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły.

 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności:

1) Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

2) Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki,

    zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).

3) Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do wychowawcy klasy.

4) Wychowawca klasy przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą

    prowadzi dla każdego członka SKO.

5) W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do wychowawcy

    klasy, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.

6) Opiekun SKO jest zobowiązany do przyjmowania pieniędzy uczniów od wychowawców klas.

7) Każdą wpłaconą przez wychowawców klas kwotę opiekun SKO jest zobowiązany wpisywać do Księgi Przychodów i Rozchodów

    oraz na kartę wpłat i wypłat klasy.

8) Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną

    przez Bank PKO BP w Oleśnicy.

9) Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).

10) Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

11) Dyrektor szkoły ma prawo do:

  • kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,

  • kontroli Księgi Przychodów i Rozchodów,

  • kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas.

12) Corocznie powoływana będzie Rada SKO, składająca się z uczniów tych klas, które oszczędzają pieniądze w SKO (po jednym uczniu z klasy) .

13) Zebrania Rada SKO odbywać się będą w razie potrzeb.                                                                                 

Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności

mgr Danuta Sodolska - Urbaniak

LIGA OCHRONY PRZYRODY

 

      Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody skupia dzieci szczególnie zainteresowane otaczającym światem. Uczniowie posiadają legitymację członka koła LOP, znają statut organizacji, spotykają się 2 razy w miesiącu na zebraniach, na których realizujemy program ekologiczny w zakresie ochrony przyrody. Jednym z zadań jest dbałość o roślinność w budynku szkolnym i wokół szkoły. Koło współpracuje z Nadleśnictwem – Oleśnica, biorąc m.in. udział w ramach akcji „Sprzątanie Świata” – oczyszczaniu lasu ze śmieci. Zainteresowania leśnictwem rozwijają podczas wyjazdów na ścieżkę dydaktyczną przy kąciku edukacyjnym „Dąbrówka” oraz na spotkaniach z leśnikiem w szkole. Członkowie koła biorą udział w licznych konkursach organizowanych przez Zarząd kręgowy LOP we Wrocławiu. W konkursie „Mój las” uczniowie naszej szkoły corocznie zajmują czołowe miejsca i wyróżnienia. Organizujemy wycieczki ekologiczne do parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, arboretum i ogrodu botanicznego. Dzieci wykonują piękne albumy, zielniki które są prezentowane na wystawach szkolnych i służą jako pomoce naukowe.

                                                                                            Opiekun Koła LOP

                                                                                            mgr Korina Sosnowska